Stiftelsens ändamål 2

Främja personer, företag eller föreningar som med hjälp av islandshästar och en rogivande miljö ger barn och ungdomar, som av olika anledningar har en lång och oroande frånvaro från skolan,
ge inspiration och motivation att så småningom kunna återvända till skolan.

att främja för

Att främja för kan betyda att dela ut projektmedel till stiftelser, föreningar, organisationer och företag.  Gärna i samverkan med utbildning, forskning samt därmed förenlig verksamhet.
Stiftelse Löfgren har som mål att även kunna dela ut projektmedel till andra stiftelser som kommer att jobba för barn och ungdomar och hästens läkande kraft.

Elever med lång och oroande frånvaro

Vi vill erbjuda en alternativ kompletterande verksamhet till skolor för elever med lång och oroande frånvaro sk hemmasittare som har svårigheter att fullfölja sin skolgång  på sin ordinarie skola.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Socialstyrelsen konstaterade nyligen i en rapport (2017), att den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar 10-17 år har ökat med mer än 100% mellan 2006 och 2016. En del av dessa barn/ungdomar har svårt att ta sig till skolan och får lång och oroande frånvaro som ibland utvecklar sig till att de inte kommer till skolan alls och blir sk hemmasittare. Vägen tillbaka till skolan kan vara lång och svår och många skolor har begränsat med resurser och alternativa metoder för att få tillbaka eleverna. Ibland kan man bryta ett negativt mönster genom att komma till en helt annan miljö. Löfgrens stiftelse vill därför starta en verksamhet för dessa elever som har svårigheter att fullfölja sin skolgång på sin ordinarie skola. Syftet med verksamheten är att öka motivationen för dessa elever att lämna hemmet genom att erbjuda en alternativ lugn och kravlös miljö i samvaro med trygga och lugna islandshästar. Att förstå hästen och hästens beteende ger eleven en möjlighet att få självinsikt samt stärka självkänsla och självförtroende.
Löfgrens stiftelse vill bedriva en kompletterande pedagogisk verksamhet, som arbetar på uppdrag av skola/kommun. Målet med verksamheten är att eleverna, ska kunna återgå till sin ordinarie skola. Det innebär sedan på lång sikt, att vi ger dessa elever en möjlighet att bli väl fungerande samhällsmedborgare med en god framtidstro!

*Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Till och med 2016. Rapport Socialstyrelsen. 2017-12-29.